Do You have a

ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਸਲੀਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੁਕਣ/ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਵਿੱਚ ਉਨੀਂਦੇ, ਥਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਰਾਈਵਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝੱਪਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
4. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਲੇਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
5. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ; ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ

ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ: ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਸਥਿਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਰਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

   Common Sleep Disorders are:

The word Insomnia comes from latin word in(no) and somnus(sleep). It literally means ‘no sleep’ or inability to sleep. Insomnia is an experience of inadequate or poor quality of sleep usually seen with one or more of the following complaints:

 • Difficulty falling sleep
 • Difficulty staying asleep
 • Waking up too early in the morning or
 • Having sleep that is non-refreshing.
Impact

This affects general well-being, health and decreases the quality of life. It can increase risk for serious medical diseases such as:

 • High blood pressure
 • Heart Disease
 • Brain Attacks
 • Diabetes
 • Mood Changes
 • Accidents at work while driving
Main Causes

Insomnia is caused by number of factors:

 1. Lifestyle
  Drinking Alochol
  Work Hours
  Poor Habits like watching TV just before sleep, working till late on internet.
 2. Psychological Issues
 3. Physiological Factors
 4. Environmental Factors: Noise & Light
How to Identify Insomnia Symptoms
 • During Day if you feel un-refreshed throughout the day, feeling fatigued, irritable or sleepy, having poor concentration or attention.
 • During Night if you find difficulty falling asleep, difficulty staying asleep, frequent arousal during sleep or waking up too early.
Possible Treatment
 • Fix a bedtime and an awakening time.
 • Minimize light, noise and extremes in temperature in the bedroom.
 • Avoid napping during daytime
 • Avoid caffeine, nicotine, alcohol, strenuous exercise close to bedtime
 • Avoid late night watching TV, or working on computer
 • Establish a regular relaxing bedtime routine.

+91 11 46070321

This is an interruption in breathing during sleep. There is narrowing of the breathing passage leading to partial or complete closure.

Common Symptoms
 • Loud Snoring, interrupted by pauses in breathing
 • Excessive daytime sleepiness
 • Mood Changes
 • Hypertension
 • Headaches
 • Obesity

Impact on Health if left untreated

 • Hypertension
 • Heartbeat Disturbances
 • Heart Attacks
 • Brain Attacks
 • Pre-Diabetes
 • Weight Gain

How can one diagnose if they have Sleep Apnea

Ans- A Sleep study is performed while one sleeps; it requires 7-8 hours of monitoring and recording body functions while sleeping. Various sensors are applied to collect information about breathing, snoring, heart rate, oxygen in the blood, brain activity. The data that is collected is analysed to understand the sleep pattern and breathing pattern.

Possible Treatment
 • Weight Loss Therapy in case of obese patients is an important treatment option.
 • Sleeping in lateral positions (Sleeping on the sides)
 • Avoiding alcohol 4-6 hours before bedtime
 • Quitting Smoking
 • Avoiding sleep medications

For severe Obstructive Sleep Apnea, it requires specific treatment which consists of following measures

 • Nasal continuous positive airway pressure (CPAP): This is the most effective treatment of Obstructive Sleep Apnea and has become the standard of care. It consists of a nasal mask which keeps the airway patent by providing positive air pressure into the airway.
 • Oral and dental appliances: These devices work by manipulating the jaw bone in such a manner that it enlarges the posterior airspace.
 • Surgery: These surgeries are aimed at widening the airway by removing excess soft tissue from the throat or by removing enlarged tonsils and adenoids if they are the cause.

+91 11 46070321

Parasomnias are a class of sleep disorders that cause abnormal movements and behaviors during sleep. The Symptoms include:

 • Sleepwalking
 • Sleep talking
 • Groaning
 • Nightmares
 • Bedwetting
 • Teeth grinding or jaw clenching
Causes

Parasomnias often run in families, so there may be a genetic factor. Brain disorders may also be responsible for some parasomnias, such as some cases of REM sleep behavior disorder. Parasomnias can also be triggered by other sleep disorders, such as obstructive sleep apnea and various medications.

Diagnosis

The sleep medicine specialist may want to examine your sleep using an in-lab sleep study. Also known as a  polysomnogram , a sleep study charts your brain waves, heart beat and breathing as you sleep. It also looks at how your arms and legs move and records your behavior during sleep on video. This will help show if you get out of bed and do anything unusual during your sleep study.

+91 11 46070321

Desire to walk around or massage legs or get someone to press them or tie a cloth around your legs to relive the symptoms.

Cause

RLS can be causes by certain medical conditions and medications.

 • Low Blood iron levels
 • Diabetes
 • Pregnancy
 • Kidney disorders
 • Certain Vitamin or mineral deficiencies
 • Nerve problems in the spine or legs
 • Poor blood circulation in the legs
 • Genetic Factor
 • Medications like Anti Allergic, Anti nausea, Anti depressants.
Treatment

RLS can be improved by changes in behaviour or treated with medication.

 • Behavioral changes
 • Regular Exercise
 • Massaging your legs when symptoms occur
 • Mental Exercise
 • Decrease coffee/tea/caffeine intake
 • Stop Smoking
 • Reducing Stress
 • Avoid Alcohol

+91 11 46070321

Narcolepsy is characterized by “sleep attacks” that occur during the day. This means that you will suddenly feel extremely tired and fall asleep without warning. The disorder can also cause sleep paralysis, which may make you physically unable to move right after waking up. Although narcolepsy may occur on its own, it is also associated with certain neurological disorders, such as multiple sclerosis.

Causes

The exact cause is unknown, but narcolepsy may be an inherited autoimmune disease that leads to a deficiency in hypocretin, or orexin, a chemical the brain needs to stay awake. There may be a genetic disposition, which means it runs in families.

Diagnosis

To determine if a person has narcolepsy, a thorough medical and sleep history, physical exam, and sleep studies, such as a polysomnography and multiple sleep latency test, need to be done.

+91 11 46070321

Ans-  If your sleep/day has been disturbed for more than a month and interferes with the way you feel or function during the day you should consult the sleep specialist.

Tips to Improve Your Sleep

 • Fix a bedtime and an awakening. Maintain a regular time to wake up, even on days off work and on weekends.
 • Minimize light, noise and extremes in temperature in the bedroom
 • Avoid napping during the daytime.
 • Avoid caffeine, nicotine, alcohol, strenuous exercise close to bedtime.
 • Avoid large meals close to bedtime.
 • Avoid using Computers, Internet, and Video-games close to bedtime- switch off all these at least 1.5-2 hours before bedtime.
 • Establish a regular relaxing bedtime routine.

+91 11 46070321